"อาชีพ Warior" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Great Sword Combo Lv.5 สกิวติดตัว
Spinning Slash Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1100%
Blazing Hurricane Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1650%
Quick Slash Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 750%
Double Slash Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1650%
Deadly Slash Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2150%
Enrage Lv.15 เพิ่มค่าเป็น ATK 200
Acceleration Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 50
Chain Slash Lv.1 เพิ่มค่าเป็น 100%
Sword Wleld Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 90%
Aera Intimidation Lv.5 Buff Party
"อาชีพ Swordmaster" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Charge Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2450%
Sword Dance Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 5000%
True Vampire Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 6150%
Blade Waltz Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 4895%
Ghostly Slash Lv.5 เ เพิ่มดาเมจเมื่อใช้คู่กับ Swords Dance
Radiant Sword Lv.1 พิ่มค่าเป็น 200
Windbreak Lv.10 พิ่มค่าเป็น 30
Fury Lv.5 พิ่มค่าเป็น 15
Indomitable Will Lv.5 สกิวติดตัว
" อาชีพ Berserkers" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Dominate Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2450%
Awakening Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1950%
Retaliate Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 125
Radiant Attack Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 150
Combo Master Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 150
Instinct Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 225
Blade Dance Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3350%
Concentration Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3350%
" อาชีพ Knight" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Holy Cross Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 950%
Grand Cross Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1250%
Holy Punishment Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1700%
Deadly Cross Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2000%
Impact Crash Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1100%
Impact Explosion Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1500%
Dot Impact Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1800%
Grand Sword Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2250%
Defense Guard Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 40
Infinity Guard Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 180
Movement Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 30
Throw Shield Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1300
Shield Master Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 30%
Knight's Command Lv.1 Buff Party
"อาชีพ Renegade" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Break Weapon Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2090%
Break Armor Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2010%
Shock Impact Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2450%
Deadly Crash Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 3500
Vengeance Lv.15 เพิ่มค่าเป็น 250
Disintegrate Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 4850%
Damnation Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2500%
Frenzy Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 300
" อาชีพ Defender" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Tornado Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2200%
Shockwave Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2480%
Crusade Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2850%
Divine Guard Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1000
Reflection Guard Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 100%
Heal Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 12000
Divine Punishment Lv.5 เเพิ่มค่าเป็น 4100%
Spirit Guard Lv.5 เพิ่มพลังโจมตี และ ป้องกัน
Barrier Lv.5 ช่วยเหลือ
" อาชีพ Cleric" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Mace of Justice Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 900%
Giant Swing Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1490%
Blessed Swing Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2000%
Judgement Strike Lv.5.เพิ่มค่าเป็น 2250%
Devout Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2400%
Prayer of Cure Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 200%
Priest's Encouragement Lv.11 Buff Party
" อาชีพ Apostle" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Holy Magic Lv.10 MPW 35%ลดคูลดาวเป็น30วิ
Holy Force Lv.10 Damage 35%ลดคูลดาวเป็น30วิ
Angel's Whisper Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2250%
Exorcism 35% ของ HP
Bulwark ดูดซับความเสียหาย 6000
" อาชีพ Templar" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Repentance Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3000%
Prediction Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3200%
Judgement Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 3800%
Combo Master Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 100
Fanaticism Lv.5 เพิ่มค่าป้องกันเป็น 715
Wrath Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 321
Hand of God Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 8000%
Sanctuary Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3800%
" อาชีพ Craftsman" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Deadly Blow Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1050%
Deadly Smash Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1990%
Demolition Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2550%
Area Destruction Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1650%
Hand of God Lv.5 เพิ่มค่าเป็น CRI 20
Craftsman's Eye Lv.1 เพิ่มค่าอัตราดรอปไอเทม
" อาชีพ Artisan" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Hammer Master Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3800%
Enhanced Armor Lv.5 เพิ่มค่าป้องกันเป็น 350
Enhanced Weapons Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 350
Full Smash Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3950%
High Quality Sense Lv.1 ประเมินไอเทม 251
" อาชีพ Demolitionist" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Time Bomb Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 3110%
Shatter Armor Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2450%
Coup de Grace Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2660%
Explosive Therapy Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 4000%
Enhanced Bomb Lv.5 เพิ่มค่าเป็น50%
High Quality Sense Lv.1 ประเมินไอเทม 251
" อาชีพ Magician " ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Meteor Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1850%
Fire Strike Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2090%
Mega Fire Strike Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2900%
Phoenix Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 4000%
Blizzard Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1600%
Ice Cube Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1600%
Mega Ice Cube Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2300%
Waterfall Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 3500%
" อาชีพ Ice Wizard" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Ice Cannon Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1950%
Mega Freeze Lv.5 พิ่มค่าเป็น 2650%
Ice Coil Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1900%
Glacier Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2100%
Chill Upgrade Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 7%
Frozen Gale Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3000%
" อาชีพ Fire Wizard" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Giga Flame Lv.10 พิ่มค่าเป็น 5000%
Inferno Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2000%
Earthquake Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2590%
Flame Shield Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 815 EVR 160%
Ring of Fire Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2000
Hellfire Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 300
Flame Gale Lv.10 เพิ่มค่าเป็น3400%
Flame Upgrade Lv.5 MPW 7%
" อาชีพ Hunter" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Simple Shot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 850%
Point Shot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1290%
Power Shot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1990%
Buckshot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 636%
Double shot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1120%
Multi Shot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1100%
Overdrive Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1590%
Running Fire Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 808%
Eye Sight Lv.5 Accuracy 30%
Sharp Eye Lv.5 Critical Rate 100
Hunter's Knowledge Lv.1 Buff Party
" อาชีพ Archer" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Piercing Arrow Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2050%
Bump Arrow Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2300%
Broken Arrow Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2500%
Magnum Arrow Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2190%
Poison Arrow Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1850%
Triple Arrow Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 3450%
Arrow Scroll Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 4000%
" อาชีพ Gunner" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Aiming Shot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2000%
Charge Shot Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2500%
Headshot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 3700%
Encounter Shot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2800%
Full Auto Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2490%
Reload Lv.5 สกิวติดตัว
Siege Mode Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 250
Booster Lv.5 ความเร็วในการเคลื่อนที่ 170
Precision Shot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 3960%
" อาชีพ Clown" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Throw Whatever Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 450%
Random Throwing Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 550%
Jester's Urge Lv.5 Buff Party
" อาชีพ Gambler" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Power Throw Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 20
Flush Lv.5 ปรับDeley เหลือ 80 วิ
Threatening Draw Lv.5 เพิ่มค่าเป็น2750%
Sleight of Hand Lv.5 สกิวติดัว
Stop Your Move Lv.5 พิ่มค่าเป็น2355%
" อาชีพ Assassin" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Sudden Attack Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 2550%
Vital Attack Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2550%
Disorient Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2550%
Vital Assault Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3250%
Sneakattack Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 300
Sprint Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 350
Doppelganger Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 185
Amputation Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 4100%
Deadly Poison Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3950%
" อาชีพ Cook" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Poke Combo Lv.5 สกิวติดตัว
Table Manner Lv.5 สกิวติดตัว
Absolute Taste Lv.5 เอฟเฟคปาร์ตี้ Up 10%
Assorted Delicacies Lv.5 สกิวติดตัว
Appetizer Soup Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 700%
Spicy Taste Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 1500%
Fire Taste Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1000%
Foie Gras Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1300%
Caviar Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1400%
Truffle Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1500%
Restaurant Discovery Lv.5 Damage 8%MaxHp 8%
Party Restaurant Discovery Lv.1 Damage 7% Max Hp 7%
Dessert - Fortune Cookie Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 850%
Pie Shot Lv.10 เพิ่มค่าเป็น 700%
Chef's Cheer Lv.1 Buff Party
" อาชีพ Chef" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Last Supper Lv.5 Max HP 30% DEF
Taste Wrecker Lv.5 Damage 400%
Food Lane Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 2300%
Spicy Chicken Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 4000%
Onion Slicer Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3000%
Al Dente Lv.5 พิ่มค่าเป็น 2450%
Seasoning Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3047%
Chef's Cooking Lv.5 สกิลทำอาหาร
" อาชีพ Food Fighter" ชื่อสกิล lv และดาเมจ
Binge Lv.5 สกิวติดตัว
Diet Lv.5 สกิวแปลงเปลียนร่าง
Stunning Figure Lv.5 สกิวแปลงเปลียนร่าง
Rainbow Reflection Lv.5 Reflect Damage 300
Eat Fast Lv.5 ไอเทมนับถอยหลัง 20%
Porridge Bread Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1700%
Mine Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 1800%
Batter Lv.5 เพิ่มค่าเป็น 3600%